New York Jets

New York Jets

  • Yardas por pase
    223.4 PYPG
  • Yardas por carga
    74.0 RYPG
  • Yardas por partido
    297.4 YPG

2021/2022