New York Jets

New York Jets

  • Yardas por pase
    240.3 PYPG
  • Yardas por carga
    115.1 RYPG
  • Yardas por partido
    355.3 YPG